تابلوی دارایی های ایران.( بجای تابلوی بدهیهای آمریکا)

ساخت وبلاگ
چکیده : هر موسسه یا یک اداره کوچک، داری پستی است به نام صاجب جمع اموال، که موظف است تا از دارایی &nbs... با عنوان : تابلوی دارایی های ایران.( بجای تابلوی بدهیهای آمریکا) بخوانید :

هر موسسه یا یک اداره کوچک، داری پستی است به نام صاجب جمع اموال، که موظف است تا از   دارایی   های قیزیکی مواظبت کند. صورت و لیست اموال را تهیه کند. اما معلوم نیست که چرا کشورها چنین کسی را ندارند؟ یا چرا کل جهان چنین موضوعی را جدی نمی گیرد؟   ایران   دارای مساحتی بیش از 1648000کیلومترمربع است، اگر هر مترمربع زمین 10میلیون تومان باشد، 1648در ده بتوان 25 ریال، قیمت زمین ایران می شود. اگر ایران 157تریلیون بشکه نفت ذخایر داشته باشد، و هربشکه صد دلار قیمت داشته باشد1576در ده بتوان ده دلار، یا 1576در ده بتوان 15ریال نفت دارد. برای حسابداری آن، باید دفتر روزنامه یا دفتر کل، با حداقل 30ستون داشته باشیم! ذخائر گاز ایران که دومین کشورجهان، و بیش از 17درصد آن هست، وامثال آن چه مبلغی می شود؟ البته دارایی ها را میتوان به انواع مختلفی تقسیم کرد: مانند داراییهای ثابت و جاری، مشهود و نامشهود ، منقول و غیرمنقول، نقدی و ملکی. ولی برای حسابداری بزرگ ملی یا جهانی، باید انواع دیگری هم به آن اضافه کرد. مانند داراییهای فیزیکی و معنوی. داراییهای بزرگ و بزرگتر! داراییهای تاریخی و احتمالی ، دارایی های حقیقی و اعتباری. یکی از انها که مورد بحث است: داراییهای (گیگا آست) یا دارایی های مافوق گران. اگر دارایی هایی، بالای یک میلیارد دلار ارزش داشته باشد، به آن (مگا آست) می گوییم ولی اگر بالاتر از تریلیون، یا فاقد انکان قیمت گذاری باشد، (گیگا آست) یا دارایی های مافوق گران می گوییم! مثلا تخت جمشید و پاسارگاد در شیراز، یا بارگاه ملکوتی امام رضا ع در مشهد، میتواند نمونه آن باشد. که قابل قیمت گذاری نیست، و یا اگر بتوان معادل سازی کرد، در حد دارایی های مافوق سنگین جهان محسوب می شود. روش حسابداری این نوع دارایی ها در حسابداری، انتخاب یک ریال برای انها است. یعنی فرض عدم قیمت گذاری، باعث می شود فقط وجود آنها ثبت شود، نه بهای انها. از این رو در جهان می گویند: عجایب هفتگانه! یا اهرام سه گانه، یا خانه خدا. ایران به لحاظ تاریخی، قدیمی ترین و بیشترین پایتخت های جهان را داشته است. هر پایتخت اثر ماندگاری برای طول تاریخ از خود   بجای   گذاشته است. که فقط ذکر نام آنها باعث افتخار است. هیچکس از قیمت آن سوال نمی کند، اما مهم است که آن را بدانیم و: در گوشه از ذهن خود یا در میان یاد داشتها، در کتابخانه و حافظه کامپیوتر ان را داشته باشیم. و به یک جمعبندی برسیم. البته جمع بندی در مود داراییهای زیر یک میلیارد دلار، راحت تر است. هر شرکت یا سازمان و موسسه، داراییهای خود را در ترازنامه ذکر می کند، با تلفیق یا تجمیع این داراییها، میتوان به کل داراییها دست یافت. شاید در مورد مگا آست ها، یا داراییهای گران هم بتوان: از همین روش استفاده کرد، ولی بهترین روش پیمایش یا آمایش است. چرا که بسیاری از این داراییها، در مالکیت موسسه ها یا سازمان ها نیستند. جزو اموال عمومی یا انفال می باشند. مانند جنگلها و کوهها و معادن و ذخائر زیر زمینی . لذا با تخمین مقادیر انها میتوان: با قیمت متوسط برای انها جایگاهی در نظر گرفت. اما در مورد فوق گران ها، حتما باید کاری دقیق و پژوهش های فراوان شود، و فهرست آنها نهایی شود.  تا برای غرور ملی، و یا جذب گردشگر، ایجاد توان مالی و تقویت ذخایر بانکی، و پشتوانه ملی مفید باشد. مثلا وقتی یک تکه سنگ از دیوار تخت جمشید، میلیون ها دلار حراج می شود. مجموعه آن تالارها و دیوارها را میتوان تخمین زد و نوشت. حسابداری هوشمند با متغییر های زیاد نوشت، سرجمع آنها را در     تابلوی     ملی اعلام کرد! تا هرلجطه از وجود آنها و تغییرات واقع شده، همه مردم مطلع شوند.

Iranian asset map (instead of US debt statement)

Each institution or a small office, you have a post called controller, the total assets that are required to take care of the physical assets. Face: and property listings. But it is not clear why countries do not have such a person? Or why the whole world does not take such a thing seriously? Iran has an area of ​​more than 1648000 square kilometers, if each square meter of land is 10 million USD, 1648 per ten can be 25 Rials, the price of land in Iran. If Iran has 157 trillion barrels of oil reserves, and it costs $ 100 a barrel, it will be 1576 dollars in ten, or ten rubles, or 1576 in ten, of 15 rubles. To account for it, we need to have a newspaper or office desk with at least 30 columns! What is the amount of gas that is the second largest country in the world, and more than 17% of it? Of course, assets can be divided into different types: fixed and current assets, evident and intangible, movable and immovable, cash and property. But for a great national or global account, you have to add other types of it. Like physical and spiritual assets. Big and bigger assets! Historical: and probable assets, real and credit assets. One of them is controversial: assets (giga assets) or over-asset assets. If assets worth over $ 1 billion are said to be (mega asset), but if they are above trillions, or without pricing, (GIGA) or supernatural assets, we say that! For example, Persepolis and Pasargadae in Shiraz, or Imam Reza's Imam Mahdi's court in Mashhad, can be an example. It is not pricable, or if it can be equated, it is at the level of the supernatural assets of the world. The accounting method of these types of assets in accounting is the choice of a rial for them. That is, the assumption of a lack of pricing makes it possible to record their existence, not their price. Hence, in the world they say: Seven Wonders! Or the triple pyramids, or the house of God. Iran historically has the oldest and largest capitals in the world. Each capital has left its lasting longevity. That's just a mention of their name is proud. No one is asking for the price, but it's important to know it and: in the corner of our mind or among the notes, in the library and computer memory. And get a sum up. Of course, aggregation is easier in assets under $ 1 billion. Each company or organization and institution lists its assets in the balance sheet, by integrating or aggregating these assets, all assets can be obtained. Perhaps in the case of mega assets , or expensive assets, it can be used in the same way, but it is the best way to navigate. Because: many of these assets are not owned by institutions or organizations. Are: public property or anfal. Such as: forests and mountains and mines and underground reserves. Therefore, by estimating their values, they can be considered at a moderate price for them. But for the above-mentioned expensive, there must be plenty of care and research, and their list should be finalized. To benefit national pride, or to attract tourists, create financial strength and boost bank reserves, and provide national backing. For example, when a piece of stone from the wall of Persepolis is auctioned, millions of dollars are auctioned. The set of those boards and walls can be estimated and written. Intelligent accounting with many variables, they announce their sum up in a national panel! 

ادامه مطلب
مدیریت عاشورایی...
ما را در سایت مدیریت عاشورایی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 14 دی 1397 ساعت: 16:07