بیمه ای ها جمع شده بودند تا: کیسه تازه ای برای ملت بدوزند!

ساخت وبلاگ
چکیده : بیمه غایب بزرگ زلزله. امروز بیمه ای ها جمع شده بودند تا: کیسه تازه ای برای ملت بدوزند! از متخصصان زل... با عنوان : بیمه ای ها جمع شده بودند تا: کیسه تازه ای برای ملت بدوزند! بخوانید :

بیمه غایب بزرگ زلزله.

امروز بیمه ای ها جمع شده بودند تا: کیسه تازه ای برای ملت بدوزند! از متخصصان زلزله، خواسته بودند تا با فرمول های پیچیده، ثابت کنند که بیمه، در این بحث نباید وارد شود! اگر هم وارد شود، نرخ باید بسیار بالا باشد، تا شکم گنده بیمه ای ها، سیر شود. همه میدانند که در تمام زلزله ها، غایب بزرگ همین بیمه ها هستند، در حالیکه در تبلیغات خود با سوز و گداز می گویند: اگر در آتشی من در کنارت هستم! اما معلوم نیست چه موقع، مچ این اختلاس گران بزرگ باز خواهد شد، چند باری هم که باز شده، برای آنها دست گرمی بوده است. شما ببینید در ایام اربعین، از هر نفر 16هزارتومان برای بیمه: جند روزه می گرفتند. اگر 2میلیون نفر زاائر هم رفته باشد، 32میلیارد تومن در جیب بیمه رفت. ولی آیا هزینه ای از آن گزارش شد؟ یعنی دقیقا باید گفت: همه این مبلغ سود خالص بود و: همه مردم و مسئولین هم این را می دانند! در همه زمینه ها این طور است: موقع عقد قرارداد، در باغ سبز نشان می دهند، ولی موقع خسارت نیستند! فلسفه بیمه حکم می کند: اولین کسانی که به مردم زلزله زده می رسند، باید بیمه ای ها باشند، تا وجدان کاری و اهداف خود را نشان دهند. ولی نه تنها مردم را رها می کنند، بلکه خود را به ندیدن می زنند. امروز هم که صحبتی شده، فقط برای ایجاد یک درآمد صد درصد سود بود. زیرا زلزله را نمی شود پیش بینی کرد، پس بنابر این همه باید همیشه، حق بیمه برای زلزله را پرداخت کنند، اگر تصادفا زلزله آمد، معمولا زیر شش ریشتر، خساراتی ندارد و اگر هم بالای شش بود، پرداخت خسارت بدون توجیه است! زیرا مقاوم نبودن ساختمان دلیلی برای: پرداخت خسارت نیست! شما باید همه مسائل را، دقیق رعایت کنید تا خسارت نبینید، و اگر هم خسارت دیدید، تقصیر خودتان است! به مقصر هم، حق بیمه تعلق نمی گیرد. یعنی یک دور باطل که: فقط سود خالص برای بیمه می سازد. هم اکنون در زلزله کرمانشاه، سپاه و ارتش و بسیج مردم، کم کاری و تعلل بیمه را، به دوش کشیدند. دولت اگر وام یا کمک بلاعوض می کند، بودجه ای ندارد! به همین دلیل نارضایتی ها افزایش پیدا می کند. زیرا دولت اگر بودجه داشت، صرف مقاوم سازی ساختمان ها می کرد، یا حداقل طلب پیمانکاران را، به موقع می داد تا از کار دزدی نکنند. هیچ پیمانکار مسکن مهر، وجود ندارد که طلبکار نباشد. پس چه انتظاری هست که: پیمانکار بدون پول، همه مقررات ساختمانی را رعایت کند و: از مصالح مناسب و: کارگران ماهر استفاده کند. دولت به بیمه ها هم بدهکار است، بیمه تامین اجتماعی که مدتها است: دستمزد و طلب بیمارستانها را نپرداخته، چه انتظاری از رسیدگی سریع آنان به زلزله زده ها دارد؟ پس بنابر این اگر رسیدگی هم شده است، یا ایثار و از خود گذشتگی: پزشکان و کارکنان بوده و یا اینکه: بر بدهیهای دولت افزوده! دولت بدهکار که به: سیستم بانکی هم بدهکار است، چه ردیف بودجه ای می تواند: به وام یا کمک های بلاعوض، به زلزله زدگان اختصاص دهد. همه این بدهیها هم به خاطر نداشتن نیست، بلکه بخاطر اختلاس همین مدیران: بیمه و بانکها است. فقط حقوق مدیران این بانکها و بیمه ها، هرکدام می تواند 30تا چهل خانوار را، تحت پوشش قراردهد! هر پاداش این مدیران، پول خرید یک آپارتمان برای اینها است. و این وسط، فقط دولت است که قربانی می شود، یا نظام است که زیر سوال می رود. لذا یکبار برای همیشه، باید بانک و بیمه و بورس را تعطیل کرد! تا این زالوها نتوانند: اقتصاد بیمار را، بیمارتر کنند. یقه سفید هایی که برای خود: طبقه جدیدی را تشکیل داده اند، اکنون چنان پر قدرت هستند، که دولت ها را هم تغییر می دهند! ولی کسی قادر به تغییر آنها نیست.

Major absent is the insurance in quake.

Insurers were gathered today to: Have a new bag for the nation! From earthquake experts, they were asked to prove that insurance should not be entered into this discussion with complicated formulas! If entered, the rate should be very high, until the belly of insurance. Everyone knows that in all earthquakes, there is a great absence of these insurance, while they say in their propaganda: "If I'm in a fire in my fire!" But it is unclear when, the wrists of these big emperors will open, they have been handsome for several times. You see, in the days of Arba'in, 16,000 people were insured for each person: Jondah was fasting. If 2 million people were altogether, 32 billion toemans went to the insurance pocket. But has it been reported? That is precisely to say: All this was a pure profit: all people and authorities know this too! In all areas, it is: when they sign a contract, they show up in the green garden, but not at a loss! The philosophy of insurance decides: The first people who are struck by earthquake people should be insurers to show their conscience and goals. But not only do they leave people, they do not see themselves. Today, it was only to generate a 100% profit. Because the earthquake cannot be predicted, so everyone must always pay a premium for the earthquake. If a coincidence is an earthquake, then usually there is no damage under the six Richter, and if it was above six, the damage was not justified! Because the building's lack of strength is not a reason to: not pay damages! You have to be careful about everything, so that you do not get damaged, and if you've been damaged, it's your fault! The guilty party will not be paid a premium. That is, a false circle that only makes a net profit for insurance. Now, in the Kermanshah earthquake, the army and the army, and the people's mobilization, they laid waste insurance. The government does not have a budget if it grants loans or grants! That's why dissatisfaction increases. Because the government, if it had a budget, would only have to rebuild the buildings, or at least demanded contractors, in time to stop stealing. There is no mortgage contractor that does not have to be creditor. So what is to expect: a contractor without money, to comply with all building regulations and: to use appropriate materials and: skilled workers. The state is also indebted to insurance, long-term social security insurance has not paid wages and hospitals, what do they expect from their rapid handling of earthquakes? So if so, if it has been handled, either sacrifice or sacrifice: doctors and employees, or else: it has increased the debt of the state! The government has a debtor who owes the banking system: what budget line can they give to loans or grants to earthquakes? All these debts are not due to lack of money, but because of the embezzlement of these managers: insurance and banks. Only the managers' rights of these banks and insurance, each of which can cover 30 to 40 households! Any reward for these directors is the purchase of an apartment for these. And in the middle, it is only the state that is being sacrificed, or the system that is being questioned. So once and for all, you have to shut down the bank and insurance and stock! Until these leeches can: make the sick economy worse. The white collar that made up for it: the new class is now so powerful that it changes governments! But nobody is able to change them.

زلزال التأمین الغائب الرئیسی.

تم جمع شرکات التأمین الیوم إلى: هل لدیک حقیبة جدیدة للأمة! من خبراء الزلزال، طلب منهم إثبات أن التأمین لا ینبغی أن تدخل فی هذه المناقشة مع الصیغ المعقدة! إذا دخلت، یجب أن یکون معدل مرتفع جدا، حتى بطن التأمین. ویعلم الجمیع أن کل الزلازل، کبیرة غائبة عن هذا التأمین، فی حین أن حرق وتذوب فی إعلاناتک یقول: إذا أنا بالقرب بلادی النار! ولکن من غیر الواضح متى، معصمی هذه الأباطرة الکبیرة سوف تفتح، وقد تم أیدیهم لعدة مرات. ترى، فی أیام أربعین، کان المؤمن علیه 16،000 شخص لکل شخص: جنده کان الصیام. وإذا کان ملیونا شخص، فإن 32 ملیارا من البشر کانوا یذهبون إلى جیب التأمین. ولکن هل تم الإبلاغ عنها؟ هذا هو بالضبط القول: کل هذا کان ربحا نقیا: کل الناس والسلطات یعرفون ذلک أیضا! فی جمیع المجالات، هو: عندما یوقعون على عقد، فإنها تظهر فی الحدیقة الخضراء، ولکن لیس فی حیرة! فلسفة التأمین تقرر: أول الناس الذین ضربوا من قبل الزلزال الناس یجب أن تکون شرکات التأمین لإظهار ضمیرهم والأهداف. ولکنهم لا یترکون الناس فحسب، بل لا یرون أنفسهم. الیوم، کان فقط لتولید الربح 100٪. لأن نقص المبنى من القوة لیست سببا ل: لا تدفع الأضرار! علیک أن تکون حذرا حول کل شیء، بحیث لا تحصل على تلف، وإذا کنت قد تعرضت للتلف، انها خطأ الخاص بک! ولا یدفع الطرف المذنب قسطا. وهذا هو، دائرة کاذبة أن یجعل فقط صافی الربح للتأمین. الآن، فی زلزال کرمانشاه، الجیش والجیش، وتعبئة الشعب، وضعوا التأمین على النفایات. الحکومة لا تملک میزانیة إذا کانت تمنح القروض أو المنح! هذا هو السبب فی زیادة عدم الرضا. لأن الحکومة، إذا کان لدیها میزانیة، سیکون فقط لإعادة بناء المبانی، أو على الأقل طالب المقاولین، فی الوقت المناسب لوقف سرقة. لا یوجد مقاول الرهن العقاری الذی لا یجب أن یکون دائنا. لذلک ما هو متوقع: المقاول دون المال، للامتثال لجمیع أنظمة البناء و: لاستخدام المواد المناسبة و: العمال المهرة. إذا کان الأمر کذلک، إذا کان قد تم التعامل معها، إما التضحیة أو التضحیة: الأطباء والموظفین، وإلا: فقد زاد من دیون الحکومة! ولدى الحکومة مدین مدین للنظام المصرفی: ما هو خط المیزانیة الذی یمکن أن تقدمه للقروض أو المنح للزلازل؟ کل هذه الدیون لیست بسبب نقص المال، ولکن بسبب اختلاس هؤلاء المدیرین: التأمین والبنوک. فقط حقوق المدیرین لهذه البنوک والتأمین، کل منها یمکن أن تغطی 30 إلى 40 أسرة! أی مکافأة لهؤلاء المدیرین هی شراء شقة لهم. وفی الوسط، هی الدولة التی یجری التضحیة بها، أو النظام الذی یجری استجوابه. لذلک مرة واحدة وإلى الأبد، لدیک لإغلاق البنک والتأمین والأسهم! حتى یمکن لهذه العلقات: جعل الاقتصاد المرضى أسوأ. الیاقة البیضاء التی تتکون لنفسها: الطبقة الجدیدة هی الآن قویة بحیث أنها تغیر الحکومات! ولکن لا أحد یستطیع تغییرها.

Böyük olmayan sığorta sığortası.

Sığortaçılar bu gün toplanmışdılar: Millətə yeni bir çanta qoyun! Zəlzələ mütəxəssislərindən, bu mürəkkəb formullarla sığortaın bu cür daxil edilməməsi lazım olduğunu sübut etmək istəndi! Daxil olsaydıq, bu dərəcə çox yüksək olmalıdır, sığortaın qarınına qədər. Hər kəs bütün zəlzələlər, bu sığorta olmayan böyük yanan isə sizin reklam əridir demək bilir ki: Mən yanğın yaxın am! Ancaq bu böyük imperatorların biləkləri açılacaq zaman bir neçə dəfə ağappaq olmuşdur. Görürsünüz ki, Arba nin günlərində hər bir şəxs üçün 16,000 nəfər sığortalanmışdı: Jondah oruc tutmuşdu. 2 milyon insanın tamamına sahib olsaydı, 32 milyard insan sığorta cibinə getdi. Amma bu barədə məlumat verilmişdir? Həqiqət deməkdir: Bütün bunlar təmiz bir mənfəət idi: bütün insanlar və səlahiyyətlilər bunu bilirlər! Bütün sahələrdə bu: müqavilə imzaladıqda, onlar yaşıl bağda görünürlər, amma zərər görmürlər! Sığorta fəlsəfəsi qərara alır: Zəlzələ insanı vuran ilk insanlar, vicdanlarını və məqsədlərini göstərmək üçün sığortaçı olmalıdır. Ancaq insanları tərk etmir, özlərini görmürlər. Bu gün yalnız 100% mənfəət yaratmaq idi. Bina gücünün olmaması bir səbəb deyil: zərər verməmək! Hər şeyə diqqət yetirməliyik ki, zədələnməyəsiniz və zədələnmiş olsanız, bu sizin günahınızdır! Günahkarlar partiyasına mükafat verilməyəcək. Yəni, yalnız sığorta üçün xalis mənfəət verən saxta dairə. İndi Kermanşah zəlzələsində, ordu və ordu, xalqın səfərbərliyi, tullantıların sığortasını qoydu. Hökumətin kredit və ya qrant verdiyi təqdirdə büdcəsi yoxdur! Buna görə narazılıq artır. Borc ala bilməyən ipoteka borcu yoxdur. Buna görə gözləmək nədir: pulsuz podratçı, bütün bina qaydalarına riayət etmək və müvafiq materialları və ixtisaslı işçilərdən istifadə etmək. Hökumət bank borcuna borclu bir borcu var: hansı büdcə xəttini kreditlərə və ya zəlzələlərə hədiyyə verə bilər? Bütün bu borclar pul olmaması ilə deyil, həmin menecerlərin mənimsəməsi səbəbindəndir: sığorta və banklar. Yalnız bu menecerlərin bu bankların hüquqları və hər biri 30-40 ailəni əhatə edə bilən sığorta! Bu müdirlər üçün hər hansı bir mükafat bu üçün bir mənzili alınmasıdır. Və ortada, yalnız qurban olan dövlət və ya sorğulanan sistemdir. Budur, bir dəfə və hamı üçün, bankı və sığortanı bağlamalıyıq! Bu sulu yağlara qədər: xəstə iqtisadiyyatını daha da pisləşdirin. Özü üçün hazırlanan ağ yaxalıq: yeni sinif indi güclüdür ki, hökumət dəyişir! Amma heç kim onları dəyişə bilmir.

Mahinnews.ir           سید احمد حسینی ماهینی 

مدیریت عاشورایی...
ما را در سایت مدیریت عاشورایی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 17 آذر 1396 ساعت: 22:01