پارادایم شایسته سالاری

ساخت وبلاگ
چکیده : سالها است که همه دانشمندان علوم اداری و مدیریت، صحبت از شایسته سالاری م... با عنوان : پارادایم شایسته سالاری بخوانید :

No alt text provided for this image

سالها است که همه دانشمندان علوم اداری و مدیریت، صحبت از   شایسته     سالاری   می کنند. ارزیابی ها و روند آموزش ها، همه می کوشند تا شایسته ها انتخاب و منصوب شوند. ولی در هیچ کجای جهان این کار اتفاق نیافتاده است. زیرا نظام شایسته سالاری، از سوی هر کسی به گونه ای تعریف و اجرا شده! مثلا در وزارت نفت اگر کسی 55سال کمتر داشته باشد، مدیرکل و یا وزیر و معاون وزیر نمی تواند باشد! با توجه به اینکه اولین و بزرگترین: شرکت آنگلیسی آمریکایی می باشد، و همه الگوهای آنها را قبل از خودشان، در ایران اجرا می کند، میتوان حدس زد شایسته سالاری، از نظر آنان یعنی اینکه کسی پایه کارمندی، یا رتبه اداری او به میزان بالایی رسیده باشد. در حالیکه به قول یکی از اساتید در: همایش مدیران اینده: چهل سالگی اوج تجربه و قدرت انسان است، و پیامبر ما در سن چهل سالگی مبعوث شد! اگر همه دنیا هم جمع شوند، نمی توانند این قانون را در وزارت نفت یا: در وزارت کشور و آموزش و پرورش تعویض کنند! زیرا امروزه دنیا به این نتیجه رسیده که: باید از نیروهای جوان استفاده کرد. و معلوم نیست دنیای وزارت نفت کجاست؟ و از چه کسی دستور می گیرد. و این   پارادایم   شایسته سالاری کی حل خواهد شد. واحد های عریض و طویل ارزیابی، راه خود را می روند و واحد های: انتصابات و گزینش کارکنان و مدیران هم، راه خود را! و مانند دو خط موازی، هرگز به همدیگر نمی رسند! و همدیگر را قطع نمی کنند. در حالیکه به هر استنادی، باید این دو یکی شوند. اگر در اسلام مطالعه کنیم می بینیم: جوان 25 ساله رهبر امت اسلامی می شود! 28ساله هم داریم که: امام معصوم شده است. و امام خمینی هم فرمود: رهبر ما آن طفل 13ساله است! پیامبر اسلام هم در جنگ تبوک، فرمانده بسیار جوانی را بجای خود، منصوب نمود. در ادیان دیگر از این هم بهتر است! عیسی مسیح در قنداقه، به رهبری جهان منصوب شد!(انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا) بنابر این در مذهب و ادیان الهی، در رهبری و مدیریت جهان، سن و سال مطرح نیست. بلکه شایستگی مطرح است. معصومیت و تقوا مهمترین آن است. زیرا رهبر با نفوذ خود، می تواند همه چیز را به نفع خود مصادره کرده، و مردم را بی بهره کند:( مانند رهبران طاغوتی) لذا شایسته ترین رهبران، کسانی هستند که برای خود چیزی نخواهند!(ما سئلتکم من اجر..). عنصر بعدی داشتن کتاب است. یعنی ارائه قانون و پایبندی به آن.عنصر سوم، منصوب شدن از سوی خداوند بلا واسطه یا با واسطه. یعنی رهبر جهانی نباید حودخوانده باشد. زیرا زمینه سوء استفاده فراهم می شود: هرکس مدعی رهبری می شود. برای جلوگیری از این هرج و مرج، هر پیامبر باید معجزه ای داشته باشد، تا ارتباط او را با خدا ثابت کند. البته این حالت در سلسله مراتب هم، باید رعایت شود: یعنی افراد بعد از پیامبر باید توسط: پیامبران و به همین ترتیب علما، باید توسط امامان تایید شوند. لذا پارادایم شایسته سالاری، در اینجا حل می شود. بطور مثال کنکور در ایران، رتبه علمی افراد را مشخص می کند. ولی انتخاب رشته نمی تواند پاسخگو باشد. و انها را جذب کند(بخاطر کمبود ظرفیت و یا زیاد بودن متقاضی). لذا آنهاییکه احساس می کنند که  شایستگی شان، مورد توجه قرار نگرفته مهاجرت می کنند. بجایی می روند که به شایستگی آنها احتیاج باشد. در همه سازمان ها و کشورها هم، این قانون وجود دارد. این سیالیت شایسته ها، راه حل پارادایم شایسته سالاری شده است. این موضوع در ادیان الهی هم تایید شده. یعنی فرار مغزها، در واقع مهاجرت اندیشه ها و: شایستگی ها به جایگاه واقعی خودشان است. زیرا از نظر خداوند مرز زمینی وجود ندارد.

Goodwill paradigm

For many years, all academic and management scholars have been talking about meritocracy. Assessments and training, everyone strives to select and appoint designees. But this has not happened anywhere in the world. Because the system of merit is defined and executed by anyone! For example, in the Ministry of Oil if someone is less than 55 years old, the Director General or the Minister and the Deputy Minister cannot be! Considering that the first and the largest: the Anglo-American company, and runs all their patterns before them in Iran, one can guess meritocracy, according to them, that someone has a staff member, or his administrative rank, to a degree High is reached. In the words of one of the professors in: The Conference of Future Managers: Forty years old is the peak of human experience and power, and our Prophet was raised at the age of forty! If the whole world comes together, they cannot change this law in the Ministry of Oil or in the Ministry of Interior and Education! Because today the world has come to the conclusion that it is necessary to use the young forces. And it is not clear where is the world oil ministry? And who will take orders. And this worthy paradigm will be solved. Wide and long term evaluation units go their own way, and units: appointments and staffing choices, and their way! And like two parallel lines, they never get together! And they do not interrupt each other. Whatever citation, they should be the same. If we study in Islam, we will see: the 25-year-old young man becomes the leader of the Islamic Ummah! We are 28 years old: Imam is innocent. And Imam Khomeini also said: Our leader is the 13 year old child! The Prophet also appointed a very young commander in the Tabuk War. It's better in other religions too! Jesus Christ was appointed to the leadership of the world in a dance, (!). Therefore, in religion and divine religions, age and leadership are not at stake in the leadership and management of the world. But merit. The most important is innocence and virtue. Because the influential leader can confiscate everything in his favor and deprive the people of: (like the pagan leaders), therefore, the most worthy leaders are those who will not have anything for themselves. (.). The next element is the book. Namely,: the provision of law and adherence to it. Third:, the appointment of God without mediation or mediation. That is, the global leader should not be disappointed. Because the field of abuse is provided: everyone who claims to be a leader. In order to prevent this chaos, every Prophet should have a miracle to prove his connection with God. Of course, this state must also be observed in the hierarchy: that is, after the Prophet, the people must be approved by the Imams by: the prophets and the like, by the ulama. So the meritocracy paradigm is solved here. For example, an examination in Iran determines the scientific rank of individuals. But the field selection cannot be answered. And absorb them (due to lack of capacity or large number of applicants). Therefore, those who feel that their merits are not taken into account will emigrate. They are going to be deserving of their merits. In all organizations and countries, this law exists. This fluidity of merits has been a worthwhile paradigm solution. This is confirmed in divine religions. That is, brain drain, in fact, the migration of thoughts and: merits to their true 

ادامه مطلب
مدیریت عاشورایی...
ما را در سایت مدیریت عاشورایی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 14 دی 1397 ساعت: 16:07