چطور می شود ما جشن نگیریم؟ آسمان مکه نور افشان شد،

ساخت وبلاگ
چکیده : چرا باید برای مولودی جشن بگیریم؟ اخیرا برخی فتنه انگیز ها، شایعه ساخته اند که در زمان: پیامبر و ائمه... با عنوان : چطور می شود ما جشن نگیریم؟ آسمان مکه نور افشان شد، بخوانید :

چرا باید برای مولودی جشن بگیریم؟

اخیرا برخی فتنه انگیز ها، شایعه ساخته اند که در زمان: پیامبر و ائمه و حتی خلفای صدر اسلام، مولودیه جشن گرفته نمی شد! و امروز این کار بدعت است. اتفاقا تفاوت بین جاهلیت و اسلام، در همین است زیرا که جاهلیت: ایام مخصوص خود را جشن می گیرد، ولی مسلمان ایام اسلامی یا: ایام الله را زنده نگه می دارند. دستور صریح قران است که: باید ایام الله همیشه زنده باشد، و از ان یاد شود.(فذکرهم بایام الله) یکی از ایام الله، روز ولادت رسول بزرگوار اسلام است، در این روز خداوند جشن گرفت! چطور می شود ما جشن نگیریم؟ آسمان مکه نور افشان شد، و همه متعجب بودند که: چه حادثه ای در حال اتفاق است. زیرا خداوند در خلقت کائنات، اول از همه نورمحمد را آفرید! ولی این نور هنوز زمینه بروز پیدا نکرده بود، و انسان ها آماده پذیرش آن نبودند، تا اینکه با فرستادن انبیا، این موضوع را بشارت داد، و مردم را آماده کرد. روزیکه پیامبر به دنیا آمد، یعنی شاهکار خلقت خداوندی، ظهور و بروز پیدا کرد. اگر روایات شیعه را قبول ندارند، بروند تاریخ را بخوانند: در آن شب سه حادثه بزرگ در جهان اتفاق افتاد: اول اینکه دریاچه ساوه خشک شد، دوم کنگره کاخ انوشیروان، در تیسفون (مدائن ) ترک برداشت. سوم: بزرگترین آتشکده زرتشتیان، در آذربایجان خاموش و سرد شد. اینها واقعیاتی هست که: هنوز هم وجود دارد. ناصر خسرو قبادیانی که سنی مذهب است، شعر بلندی گفته با مطلع آئینه عبرت:

هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان      

            ایوان مدائن را آیینهٔ عبرت دان

اما احادیث شیعه می فرماید:( لولاک لما خلقت الافلاک) یعنی ای برادر سنی! و ای برادر مسلمان، همین وجود تو وامثال تو، بستگی به وجود رسول الله است. زیرا خداوند همه دنیا را، بخاطر حضرت محمد آفریده است. حتی برخی روایات هست که: قبل از خلقت جهان، حضرت محمد وجود داشته و: در هنگام خلقت جهان، ناظر بوده است! البته باید دانست که در لقظ عرب،( ال) محصور کننده است. یعنی منظور همه افلاک در: همه مکانها و زمان ها نیستند. زیرا خلقت خداوندی تعطیل بردار نیوده، بلکه منظور همین افلاک و: دنیای فعلی ماست که: از آفرینش حضرت آدم ع آغاز می شود. بهرحال خداوند، چنان پیامبر را دوست دارد که: همه جهان را برای او آفریده است. پس چرا نباید از این تولد مبارک خوشحال بود؟ بنابر احادیث امام جعفر صادق، فرق اعراب بدوی با پارسیان، همین است که اعراب، همه ایام الله را ضایع کردند! ولی اهالی فارس آن را گرامی داشتند. بعنوان نمونه حضرت، به نوروز اشاره می فرماید که: در نوروز خداوند جهان را خلق کرد، به همه فرمود از این خلقت شادمانی کنند، ایرانیان همه ساله، این ایام را شادی می کنند. البته اعراب هم، به دلیل جاهلیت! کار خوبی انجام دادند و آن: حفظ زبان حضرت آدم و بهشتیان، یعنی عربی بود و: خداوند به همین دلیل حضرت ابراهیم را، از فارس، مامور کرد تا فرزند خود را، دربین اعراب ببرد. وقتی قران نازل می شود، دربین آنها باشد، تا هم آن را بفهمند، هم ببینند که معجزه است، و کس دیگری نمی تواند: مثل آن را بیاورد. بنابر این تعصب ایرانیان بر: حفظ رسوم و شادی ها، برابری می کند با تعصب اعراب، برحفظ زبان اصلی خودشان. همینطور گناه ایرانیان برای جعل یا تغییر زبان، برابر با گناه اعراب، در ناراحتی آنان از: ایام الله و بزرگداشت شادی های حلال است. به همین دلیل است که پیامبر آخرالزمان، از بین ایرانیان نبود! ولی ایرانیان آن را پذیرفتند، تا اشتباه خود را جبران کرده باشند.

Why should we celebrate the birthday?

Recently, some seditious people have made rumors that: The Prophet and the Imams, and even the early Caliphs of Islam, did not celebrate Molodia! And this is the heroism today. In fact, the difference between ignorance and Islam is this because yahilia celebrates its own time, but the Islamic Muslims either: It keeps al-Qaeda alive. The Quran's explicit command is that: Allah should always be alive and remembered One of the Day of God is the birthday of the great Messenger of Islam, on this day the Lord has been celebrated! How can we not celebrate? The sky of Mecca was light, and everyone wondered what an incident was happening. Because God created the light of Mohammad in the creation of the universe! But this light had not yet come to light, and humans were not prepared to accept it, until they sent the prophets to good news and prepared the people. The day when the Prophet was born, the masterpiece of the creation of God, appeared and emerged. If they do not accept Shi'a narrations, go on to read history: that night, there were three major incidents in the world: first, the Savo Lake dried up, the second congress of the Anoushirvan palace, in Ctesiphon (Mada'en), was abandoned. Third: Zoroastrian's largest fire extinguishing gas in Azerbaijan. These are the realities that are still there. Nasser Khosrow Ghobadiyan, a Sunni religious figure, said a great poem with the knowledge of the mirror.

But the Shi'a hadiths say: "That is, your Sunni brother!" And you, Muslim brother,, yours and yours, depends on the presence of the Messenger of Allah. Because: God created the whole world for the sake of the Prophet Muhammad. There are even some traditions that: Before the creation of the world, Prophet Muhammad existed and was observant at the creation of the world! Of course, it should be noted that in the Arabic script, (al) is conceivable. That is, all the spheres mean: not all places and times. Because the creation of God is not shut down, it is the same as the planet: Our current world: From the creation of Adam, we begin. However, God loves such a prophet: He created the whole world for him. So why should not this happy birthday be happy? According to the hadiths of Imam Ja'far Sadegh, the difference between the primitive Arabs and the Persians is that the Arabs have destroyed all the days of Allah! But the people of Fars cherished it. As an example of the Prophet, reference is made to Nowruz: God created the world in the light of the day, gave everyone the pleasure of this creation, the Iranians rejoice these years every year. Of course, the Arabs, because of ignorance! They did a good job: preserving the language of Adam and Paradise, that is, Arabic: God, therefore, directed Abraham, from Fars, to take his son in the midst of the Arabs. When the Qur'an is revealed, they are among them, so that they will understand it, they will see that it is a miracle, and nobody else can: bring it like that. Therefore, Iran's fanaticism: preserving traditions and happiness, equals the fanaticism of the Arabs, in keeping with their original language. Similarly, Iran's sin for forging or changing language is equal to the sin of the Arabs, in their dismay, of the Day of God and the commemoration of Halal Happiness. That is why the Messenger of the Apocalypse was not among the Persians! But the Iranians accepted it, to make up for their mistake.

لماذا یجب أن نحتفل بعید میلاد؟

فی الآونة الأخیرة، وتردد بعض تمردی قد قدمت فی عهد النبی والأئمة والخلفاء الراشدین من الإسلام، لم یحتفل به مولودیه وهذه هی البطولة الیوم. فی الواقع، الفرق بین الجهل والإسلام هو لأن یحیی یحتفل بوقته، ولکن المسلمین المسلمین إما: فهو یبقی القاعدة على قید الحیاة على قید الحیاة. الأمر الواضح للقرآن هو أن: الله یجب أن یکون دائما على قید الحیاة وتذکر. واحد من یوم الله هو عید میلاد رسول الإسلام العظیم، فی هذا الیوم تم الاحتفال الرب! کیف یمکننا أن نحتفل؟ کانت سماء مکة خفیفة، وتساءل الجمیع عن وقوع حادث. لأن الله خلق ضوء محمد فی خلق الکون! ولکن هذا النور لم یأت بعد، ولم یکن البشر مستعدین لقبولها، حتى أرسلوا الأنبیاء إلى أخبار طیبة وأعدوا الشعب. الیوم الذی ولد فیه النبی، تحفة خلق الله، ظهرت وظهرت. إذا کنت لا توافق على الأحادیث، على المضی قدما على النحو التالی: لیلة الثلاثاء فی حدث حادث کبیر فی العالم: أولا، جفت بحیرة حفظ ما یصل، المؤتمر قصر أنوشروان، فی المدائن و(المدائن) ترک انطباع. ثالثا: أکبر غاز إطفاء الحرائق فی الزرادشتیة فی أذربیجان. هذه هی الحقائق التی لا تزال هناک. وقال ناصر خسرو غبادیان، وهو شخصیة دینیة سنیة، قصیدة عظیمة مع معرفة المرآة.

لکن الحدیث الشیعی یقول: "هذا هو أخیک السنی!" وأنت، شقیق مسلم ،، لک ولک، یعتمد على وجود رسول الله. لأن الله خلق العالم کله من أجل النبی محمد. هناک حتى بعض التقالید التی: قبل خلق العالم، کان النبی محمد موجود وکان ملتزما فی خلق العالم! بطبیعة الحال، ینبغی أن یکون مفهوما أنه فی الکتابة العربیة ال هو تصور. وهذا یعنی أن جمیع المجالات تعنی: لیس کل الأماکن والأوقات. لأن خلق الله لا تغلق، هو نفس الکوکب: عالمنا الحالی: من خلق آدم، نبدأ. ومع ذلک، یحب الله مثل هذا النبی: خلق العالم کله بالنسبة له. فلماذا لا ینبغی أن یکون هذا عید میلاد سعید سعیدة؟ ووفقا لأحادیث الإمام جعفر الصادق، فإن الفرق بین العرب البدائیین والفرس هو أن العرب قد دمروا کل أیام الله! ولکن شعب فارس عزیزی علیه. بطبیعة الحال، العرب، بسبب الجهل! لقد قاموا بعمل جید: الحفاظ على لغة آدم والجنة، أی العربیة: ومن ثم، وجه الله إبراهیم، من بلاد فارس، لیأخذ ابنه بین العرب. عندما یکشف القرآن، هم من بینهم، حتى أنهم سوف یفهمون ذلک، وسوف نرى أنها معجزة، ولا أحد آخر یمکن: جلب ذلک من هذا القبیل. لذلک، التعصب الإیرانی: الحفاظ على التقالید والسعادة، یساوی التعصب لدى العرب، تمشیا مع لغتهم الأصلیة. وکذلک لإقامة أو تغییر لغة الخطیئة الإیرانیة، والخطیئة ضد العرب، فی آلامهم: أیام الله والاحتفال الفرح من المذیبات. هذا هو السبب فی رسول صراع الفناء لیس بین الفرس! ولکن الإیرانیین قبلوا ذلک، للتعویض عن خطأهم.

Niyə doğum gününü qeyd etməliyik?

Son zamanlar bəzi şiddətli insanlar dedilər: Peyğəmbər və imamlar, hətta İslamın ilk xalisləri, Molodiya qeyd etməyiblər! Bu gün bu qəhrəmanlıqdır. Quranın açıq əmridir ki: Allah həmişə tövbə etməlidir və xatırlanmalıdır. Allahın günlərindən biri, böyük İslam Peyğəmbərinin doğum günüdür, Rəbb bu gün qeyd olundu! Necə qeyd etməyimiz mümkün deyil? Məkanın göyü yüngül idi və hər kəs bir hadisə baş verdiyini merak etdi. Çünki Allah kainatın yaranmasında Məhəmmədin işığını yaratdı! Amma bu işıq hələ yüngül gəlmədi və insanlar peyğəmbərləri yaxşı xəbər göndərdilər və xalqı hazırladıqlarına qədər insanları qəbul etməyə hazır deyildi. Peyğəmbərin doğulduğu gün, Allahın yaradıcılığının şah əsəri ortaya çıxdı və ortaya çıxdı. Üçüncüsü: Zərdüştinin Azərbaycanda ən böyük yanğın söndürmə qazıdır. Bunlar hələ də var olan gerçəklərdir. Sünni din xadimi Nasser Khosrow Ghobadiyan, aynanın bildiyi böyük bir şeir söylədi.

Lakin şiə hədisləri: "Sünni qardaşınız!" Deyirlər. Və siz, müsəlman qardaşınız, sənin və sənin, Allah Rəsulunun varlığından asılıdır. Çünki Allah bütün dünyaya Peyğəmbərimiz Məhəmməd üçün yaratdı. Hətta bir sıra ənənələr var ki, dünya yaradılışından əvvəl Peyğəmbər (s.ə.v.) mövcud idi və dünya yaradılışında müşahidə edildi! Əlbəttə, qeyd etmək lazımdır ki, ərəbcə yazılmışdır ki, (al) sözsüz. Yəni bütün sahələr deməkdir: bütün yerlər və vaxtlar. Çünki Allahın yaradılışı bağlanmayıb, planetlə eynidır: Bizim cari dünya: Adəmin yaranmasından başlayırıq. Ancaq Allah belə bir peyğəmbəri sevir: O, bütün dünyanı yaratdı. Niyə bu xoşbəxt günün xoşbəxt olmasın? İmam Cəfər əl-Sadiq Deyilənlərə görə, bədəvilər və farslar arasında fərq ki, ərəblər Allahın bütün gün sərf var! Amma Fars xalqı onu bəxş etdi. Əlbəttə, ərəblər, cəhalət səbəbiylə! Quranın nazil edildiyi zaman onlar aralarında, onlar bunu anlayacaqlar, onlar möcüzə olduğunu görəcəklər və heç kim bunu edə bilməz. Buna görə İranın fanatikliyi: ənənələri və xoşbəxtliyi qoruyan ərəblərin fanatizminə, orijinal dilinə uyğun olaraq bərabərdir. Eləcə də döymək və ya dil öz narahatlıq İran günah, ərəblərə qarşı günah dəyişdirmək kimi Allahın günləri və həlledicilər sevincini qeyd edir. Buna görə Apokalipsiyanın Peyğəmbəri farslar arasında yox idi! Amma İranlılar bunu qəbul edərək, səhvlərini düzəldirdilər.

Mahinnews.ir    سید احمد حسینی ماهینی 

مدیریت عاشورایینگیریم؟,...
ما را در سایت مدیریت عاشورایی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 17 آذر 1396 ساعت: 22:01